Foreningens vedtekter

Akershus Festning lyser om natten sett fra sjøen.

§1 FORMÅLSPARAGRAF

Akershus Slotts Venner skal bidra til at slottet med festningsområdene ivaretas og videreutvikles som nasjonens viktigste historiske byggverk, gjennom:

 • Tilrettelegging for formidling av kunst, historie og kultur
 • Påvirkning av aktuelle myndigheter
 • Støtte forskning om anlegget
 • Bidra til oppgradering av slottets interiør
 • Arrangementer rundt relevante temaer for foreningens medlemmer

§2 KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter kontingent for livsvarige medlemmer, ordinære medlemmer, student-medlemmer og bedriftsmedlemmer.

§3 STYRETS MANDAT

Styret har mandat til å ta avgjørelser på foreningens vegne mellom årsmøtene.

Styret disponerer foreningens midler og har ansvar for at disse forvaltes i samsvar med foreningens formål.

Styret fastsetter regler for forvaltning og økonomistyring. Foreningens signatur innehas av styrelederen eller i dennes forfall nestlederen. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg for å forestå den daglige drift.

§4 STYRETS SAMMENSETNING

Styret velges av årsmøtet og består av:

 1. Styreleder
 2. Nestleder
 3. Seks styremedlemmer

Leder og nestleder velges første gang for to år og er deretter på valg årlig.

Valgperioden for styremedlemmene er på to år. Styremedlemmene er på valg vekselvis.

Medlem av styret, men uten stemmerett, er dessuten statsråden for det departement Akershus Slott sorterer under, samt en representant for Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur.

Statsråden kan oppnevne en fast, personlig suppleant.

Forslag til kandidater til vervene i foreningens styre sendes valgkomiteen, jf. §7, innen utgangen av september. Valgkomiteen innstiller til årsmøtet.  

§5 AVSTEMNINGER

Alle avgjørelser skjer ved alminnelig flertall, på årsmøtet og i styret. I tilfelle stemmelikhet har leder, eller fungerende leder, dobbeltstemme, dog ikke ved personvalg.

Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de fremmøtte stemmeberettigede.

§6 FORENINGENS REGNSKAP

Foreningen plikter å føre regnskap i samsvar med gjeldende lovverk.

Budsjett skal vedtas på første styremøte etter årsmøtet, herunder økonomiske utgifter til regnskapsfører og sekretær.

Revidert og styrebehandlet regnskap skal foreligge senest fire uker før årsmøtet.

Utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk og skal behandles i styremøte.

Foreningens regnskap skal revideres av fagkyndig person i henhold til god revisjonsskikk. Vedkommende velges av årsmøtet.

§7 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Den velges for to år av gangen av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Komiteen skal til enhver tid bestå av minst ett nylig fratrådt medlem av styret. Styreleder har møterett i valgkomiteens møter.

§8 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens øverste beslutningsorgan og skal avholdes innen utgangen av oktober. Det ordinære årsmøte skal behandle:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap
 3. Fastsettelse av kontingent
 4. Valg av styreleder
 5. Valg av nestleder
 6. Valg av styremedlemmer
 7. Valg av revisor
 8. Valg av valgkomité
 9. Andre saker som er nevnt i innkallingen
 10. Årsmøtet velger to protokollunderskrivere.

Innkalling til årsmøte med saksliste, årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning, samt valgkomiteens innstilling og eventuelle vedtektsendringer, sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Forslag til endring av vedtektene må meldes inn for styret senest fire uker før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan, når som helst, kreves innkalt av en fjerdedel av medlemmene eller besluttes av styret.

§9 OPPLØSNING AV FORENINGEN

Oppløsning av foreningen kan kun skje dersom årsmøtet vedtar dette to år på rad med to tredjedels flertall.

Foreningens eventuelle midler blir i tilfelle oppløsning underlagt avgjørelsen til de stemmeberettigede medlemmer på det siste av disse to årsmøtene, likevel slik at midler allerede avsatt til forskning i sin helhet skal disponeres til slikt formål.

(Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 26. oktober 2017)