Bedre tilgjengelighet til Akershus slott - Del 1

Oversiktsbilde over skriverstuen
Bilde:

Etter møter og skriftlig henstilling i 2018 fra Akershus Slotts Venner og Fortidsminneforeningen til Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet, forsvarsledelsen og Forsvarsbygg ble de omfattende planene om heis og ny trapp i Blåtårnet stoppet. Forsvarsbygg ble bedt om å utrede mindre omfattende løsninger i dialog med brukere og relevante interessenter!

Forsvarsbygg la våren 2019 frem en imponerende gjennomgang av alternativer for å bedre tilgjengeligheten til slottet. Alternativene var basert på en omfattende og god involveringsprosess fra Forsvarsbygg og Arkitektskap. Gjennom åtte tiltak med tilsammen 27 alternativer ble ulike løsninger vurdert ut fra ni kriterier om funksjonalitet, brukervennlighet og kapasitet.

Akershus Slotts Venner (ASV) har vært en av høringspartene i dette arbeidet. Det viktigste for oss har vært å gi kulturminnefaglige og funksjonelle innspill samt konstruktive tilbakemeldinger på alternativene med særlig fokus på å:

  • Unngå skjemmende rampe i borggården
  • Etablere en verdig adkomst for alle besøkende til slottets representasjonslokaler og slottskirken
  • Sikre god tilgjengelighet til informasjonssenteret og butikken i borggården 
  • Mest mulig unngå irreversible tiltak

Det er særlig adkomst via Arnebergtrappen til Fadebursgalleriet, og innvending heisløsning til Christian IVs sal og videre til Skrivestuefløyen i 2. etasje som har hatt høyest oppmerksomhet. Vi har særlig vært opptatt av hvorledes søndre løp i Arnebergtrappen kunne tilpasses løsninger med ulike innelukkede heisløsninger eller løfteplattform. 

Adkomst til Fadebursfløyen

Åtte alternative løsninger har Forsvarsbygg utarbeidet for denne adkomsten. Dette inkluderte at ASV anmodet Forsvarsbygg om å se på hvorledes et nyetablert forrom under reposet i midtpartiet av Arnebergtrappen kunne etableres. Fra denne inngangen kunne besøkende ledes inn til heisen plassert i trappens søndre løp. For å oppnå tilstrekkelig takhøyde ville det kreve at det ble etablert en rampe utenfor trappen, med for eksempel trinn mot vest og sør for å ta opp noe av høydeforskjellen mellom rampen og borggården. At man måtte ned en rampe for å få til en slik løsning, svekket forslaget.

Etter åtte ulike alternativer er løsningen som det arbeides videre med heis i forlengelsen av Vågehals og at søndre løp i Arnebergtrappen blir en forlengelse av reposet frem til heisen. 

Om denne løsningen sier Forsvarsbygg blant annet: 

«Funksjonalitet, kapasitet og brukervennlighet vil være svært gode ved at trapp og repos gjøres bredere og ved at fronten på Arnebergtrappen trekkes frem. At heisen er plassert noe bort fra inngangsdøren til Fadebursgalleriet, gir god plass for rullestol utenfor heisen. Det nye heishuset vil representere et nytt og vesentlig element i borggården. Hvordan dette forholder seg til Vågehals, Fadebursfløyen og borggården generelt, krever videre bearbeiding». 

ASV har overfor Forsvarsbygg og kommandanten på Akershus festning uttrykt interesse og engasjement for å medvirke i denne bearbeidingen for å finne de beste løsningene.

page1image59972720
Borggården

Adkomst fra garderoben i Fadebursgalleriet til Christian IVs sal 

Her er det valgt en smal heis som krever at kongelosjen bygges om, men dette vurderes som mulig å gjøre uten at losjens preg eller lesbarhet av opprinnelige funksjon forringes, sett fra kirken. Tiltaket berører heller ikke bygningsdeler som er eldre enn fra 1900-tallet. 

ASV deler Forsvarsbyggs oppfatning om at dette samlet sett er det beste alternativet og er enig i deres forslag om at arbeidet igangsettes samtidig med etableringen av utvendig adkomst til Fadebursfløyen.

Adkomst fra Christian IVs sal til Skriverstuefløyen  

Her er det valgt å etablere en nedfelt løfteplattform med nytt repos og trapp. Funksjonalitet er godt ivaretatt, men kapasitet er lavere enn ved en tradisjonell rampe. Denne typen løftebord, med lav arbeidshøyde og innendørs montering, kan leveres av flere leverandører og er utprøvd teknologi. Installasjonen vil kreve en del arbeid med gulv og underliggende konstruksjoner. 

ASV foreslo en enklere løsning med rampe som kunne plasseres her ved behov. 

Adkomst fra borggården til Slottskirken 

Her anbefaler Forsvarsbygg å etablere en integrert løfteplattform i trappen og utvide forrommet til kirken. For å få til løsningen, flyttes forrommets frontvegg mot borggården ut til tidligere posisjon. (Eksisterende vegg og dør ble oppført etter Arnebergs tegninger.) Ny vegg utføres tilsvarende som eksisterende, og materialer gjenbrukes hvis mulig. Taket føres frem med samme fall og eksisterende dør remonteres. 

Her synes ASV at Forsvarsbygg har funnet frem til en løsning som er meget god. Vi ser frem til realiseringen av denne løsningen!

Slottskirken

Adkomst fra borggården til butikk og billettutsalg 

Her arbeides det videre med to alternativer: 

  1. Utvendig rampe med repos og ny trapp
  2. Utvendig løfteplattform med repos og ny trapp

Løsning én krever ikke inngrep i bygningen eller grunnen. Krav til stigningsforhold gjør at rampen blir åtte meter lang og vil kunne virke dominerende og som et fremmedelement i borggården. Den visuelle påvirkningen rampen vil ha i borggården må vurderes nøye.

Løsning to tilfredsstiller både kapasitet og brukbarhet. Det er få trinn man må gå opp, og eksisterende trapp vil kunne bevares under. 

Løfteplattformen vil være uheldig ved en eventuell stans mens den er i bruk, men arbeidshøyden er lav. Skulle plattformen være ute av drift i kortere tid, vil dette ikke påvirke inngangssituasjonen for andre, heller ikke rømningskapasiteten. 

Forsvarsbygg arbeider videre med begge alternativene. ASV anbefaler sterkt at løsning to blir realisert for å unngå en lang rampe i borggården.

Av Peter S. Gulbrandsen, Chief Experience Architect